יום א', יד’ באייר תשע”ט
    דף הבית  
Turn on/off Settings

*וידאו:3875397-qSKCCMyxyd&ון בקרוב 10_Trim.mp4* העצה היומית 10 במספר כמה טיפים לזיווג: יומנו של שדכן ,זיווג הגון בקרוב / שידוכים היכרויות-Datingזמן פגישה ראשונה אמורה להיות בין 40 דקות עד 60 דקות בלבד, רצוי מאוד לא למשוך זמן מעבר לכדאיות כי ההמשך יתן טעם לפגם, יש להודיע על סיום המפגש הראשוני הן על ידי הבחור או ע"י האישה , ויש לציין זאת מפורשות (כמו אני חושב או חושבת שמיציתי את הזמן לשמוע ולהשמיע בשלב הזה) ולא שום סיבה אחרת כגון אני ממהר או ממהרת או ממתינים לי וכדומה' ולהשאיר רושם טוב כפי שתרצו שישאירו לכם , The first meeting time should be between 40 minutes to 60 minutes only, it is very desirable not to attract time beyond the feasibility that the continuation will give a flaw, the announcement of the end of the initial meeting both by the boy or by the woman, and should be stated explicitly (as I think Or think I've spent the time listening and playing at this stage) and no other reason like I'm in a hurry or rushing or waiting for me and the like and leave a good impression as you want to be left,